Let op, geld lenen kost ook geld.

Wettelijke informatie

Overeenkomst inzake de toegang tot de diensten "online dossierbeheer", "Buy Way App", "Buy Way Mobile" en "Betalingsapplicaties van derden"

Artikel 1: Onderwerp

Deze overeenkomst bepaalt de voorwaarden waaronder Buy Way Personal Finance nv (hierna verwezen als "'Buy Way"') zijn Klant, titularis van eenkredietopening bij Buy Way (hierna verwezen als de "'Klant"') die deze overeenkomst bij deze ook aanvaardt, toegang verleent tot:

1. een dienst "'Online dossierbeheer"', i.e. Homebanking, die hem toegang verleent tot:

2. een smartphone-applicatie waarmee men zich kan aansluiten op bepaalde diensten in het kader van Buy Way App (bv. consultatie saldo, geld overschrijven van uw kredietkaart naar uw zichtrekening). Men kan zich via Homebanking op de dienst Buy Way App aansluiten.

Voor Mastercard®-kredietopeningen nodigt Buy Way u uit om de "Buy Way Mobile" te installeren en te gebruiken. Buy Way Mobile is een aparte Applicatie van de Buy Way App waarmee meerdere transacties en transacties kunt uitvoeren zoals bepaald in de Gebruiksvoorwaarden van deze afzonderlijke Applicatie. Om deze toepassing te kunnen gebruiken, zal de de klant gevraagd worden om eerst de specifieke voorwaarden voor de Buy Way Mobile te lezen en te accepteren bij het maken van zijn profiel.

Naar Homebanking, de Buy Way App en de Buy Way Mobile wordt gezamenlijk verwezen als de "'Diensten"'.

Voor veiligheidsredenen en authentificatiedoeleinden vereist de toegang tot de Diensten een GSM-nummer. Het is noodzakelijk dat dit nummer gecommuniceerd wordt naar Buy Way en de Klant moet Buy Way onverwijld op de hoogte stellen in het geval van aanpassing van dit nummer. De reden hiertoe zijnde dat dit nummer gebruikt wordt voor authentificatiedoeleinden.

De Klant heeft alleen toegang tot deze Diensten op voorwaarde dat hij eerder de voorwaarden van heeft geaccepteerd.

Buy Way behoudt zich het recht voor om de toegang en het gebruik van bepaalde functionaliteiten van de Buy Way App te beperken, op te schorten of in te trekken, geheel of gedeeltelijk, in geval van niet-naleving van deze overeenkomst, om veiligheidsredenen of indien de toepasselijke wet- of regelgeving dit vereist.

De Diensten zijn, in principe, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 beschikbaar.

In het geval van een gepland onderhoud, zal dit gecommuniceerd worden via de pagina van de betreffende Dienst.

Indien een andere ongeplande reden van onbeschikbaarheid zich voordoet, zal Buy Way zijn uiterste best doen om de toegang tot de betreffende Dienst binnen een redelijke tijd te herstellen.

3. een betalingsdienst via betalingsapplicaties van derden

Buy Way staat de Klant toe zijn Mastercard kaart koppelen aan bepaalde betalingsapplicaties van derden waarmee hij betalingstransacties met betrekking tot deze kaart kan initiëren.

Er kunnen specifieke transactielimieten van toepassing zijn. Voordat u deze betalingsapplicaties van derden kunt gebruiken, moet de Klant de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de uitgever van de betreffende Applicatie accepteren, waardoor deze Applicatie onder zijn eigen verantwoordelijkheid beschikbaar wordt voor de Klant. Buy Way is geen partij bij het contract tussen de Klant en de uitgever van de betreffende betalingsapplicatie.

De verplichtingen en verantwoordelijkheden van de Klant beschreven in artikel 3 van deze Overeenkomst, met name met betrekking tot beveiliging, aansprakelijkheid en vertrouwelijkheid, zijn volledig van toepassing op de Klant in verband met het gebruik van een betalingsapplicatie van derden. In deze context moet de term "'kaart"' die wordt gebruikt in de algemene voorwaarden van de kredietopening van Buy Way ook worden begrepen de benodigdheden van de externe betalingsapplicatie, inclusief, in voorkomend geval, het mobiel toestel van de Klant; betekent de term "'pincode"' de beveiligingsmiddelen of -middelen van de betalingsapplicatie van derden en / of het apparaat waarop de Applicatie is geďnstalleerd.

Artikel 2: Voorwaarden voor de aansluiting op de diensten

De toegang tot de Diensten is strikt persoonlijk en voorbehouden aan de gebruiker van de kredietopening.

De toegang tot de Diensten is kostenloos. Buy Way behoudt zich echter het recht voor om deze Diensten in hun geheel of slechts enkele functionaliteit ervan te factureren. Deze kosten worden afgehouden van het beschikbare bedrag van de kredietopening. In dat geval wordt de Klant hiervan op de hoogte gebracht uiterlijk op het ogenblik van de aansluiting voorafgaand aan de toepassing van de kosten. Op dat ogenblik kan hij van de Diensten afzien of de nieuwe voorwaarden accepteren en er verder gebruik van maken tegen de nieuwe voorwaarden die hem dan worden voorgelegd.

Alle kosten voor de toegang tot het Internet of andere netwerken zijn voor rekening van de Klant. Het gebruik van de Diensten buiten de grenzen van de Europese Unie (= roaming) kan bijgevolg extra verbindingskosten met zich meebrengen.

Artikel 3: Identificatie van de klant - Vertrouwelijkheid - Aansprakelijkheid

3.1. De Klant kan zich met de volgende toegangsgegevens aanmelden:

Deze toegangsgegevens vormen samen de middelen tot identificatie voor zowel de verbinding met Homebanking als met de Buy Way App.

3.2. De Klant verplicht zich ertoe de nodige handelingen te stellen om de vertrouwelijkheid van zijn wachtwoord te bewaren. Zo kiest de Klant bij voorkeur geen voor de hand liggend wachtwoord dat gemakkelijk te ontcijferen is door een derde (bv. geboortedatum). De Klant wordt geadviseerd het wachtwoord ten minste eenmaal per drie (3) maanden te wijzigen. De Klant wordt ook geadviseerd dit wachtwoord nooit ergens op welke media te schrijven.

De Klant moet het programma na gebruik van de Dienst Homebanking meteen afsluiten door op de knop 'Zich afmelden' te klikken. Voor de Buy Way App is het voldoende dat hij het slot ontgrendelt.

Uit veiligheidsoverwegingen wordt de verbinding bij langdurige non-activiteit automatisch verbroken.

3.3. De Klant en desgevallend ook diens gevolmachtigde partner zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het bijhouden en het gebruik van de toegangsgegevens. Zij moeten de vertrouwelijkheid ervan verzekeren door deze aan niemand toe te vertrouwen. Bijgevolg wordt er verondersteld dat elke raadpleging van de Dienst en elke andere verrichting die via internet of een van de Diensten door invoering van de toegangsgegevens gebeurt, uitgaat van de Klant zelf.

Indien het wachtwoord vijfmaal (5) verkeerd wordt ingevoerd, wordt de toegang tot de Diensten geblokkeerd. Om opnieuw toegang te krijgen tot de Diensten, moet de Gebruiker contact opnemen met Buy Way Personal Finance. Dit kan via Internet op https://www.buyway.be/nl/contact/ of telefonisch op het nummer 02/320.25.98.

Indien de Klant zijn wachtwoord of toegangscode vergeten is, kan hij deze gegevens afhankelijk van de Dienst, een herinnering vragen aan de betreffende Dienst.

Buy Way verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om een optimale werking van de Diensten te vrijwaren en om een goede uitvoering te verzekeren van gekregen opdrachten, evenals de vertrouwelijkheid van de verwerkte gegevens. Deze gegevens worden bovendien gecodeerd.

Buy Way kan de Diensten onderbreken voor onderhoudsdoeleinden, systeemaanpassingen of verbeteringen.

Buy Way behoudt zich het recht voor om de toegangsprocedure, de toegangsgegevens en de beveiligingsmaatregelen te wijzigen, bv. in functie van wijzigingen in de toepasselijke wetgeving. Behoudens noodgevallen brengt Buy Way de Klant hiervan op de hoogte binnen de in artikel 6 van deze overeenkomst bepaalde termijnen.

Artikel 4: Bewijs van de gegeven opdrachten en verrichtingen

Alle transacties worden weergegeven op het maandelijkse overzicht, onder voorbehoud van de nog te boeken verrichtingen op de dag van de raadpleging. Indien de Klant niet akkoord gaat met een bepaalde boeking dan moet hij Buy Way in overeenstemming met de voorwaarden van zijn krediet informeren. In geval van inactiviteit worden alle inzendingen geacht te zijn goedgekeurd door de Klant, in overeenstemming met de kredietovereenkoms

Het is niet uitgesloten dat andere gebeurtenissen in de loop van het bestand invloed kunnen hebben op de toegang en het gebruik van bepaalde functionaliteiten van de Diensten.

Er wordt bijvoorbeeld niet-uitputtend verwezen naar het blokkeren van de kaart. Buy Way zal hierover met de Klant communiceren via een van de communicatiemiddelen die in het contract tot vaststelling van de kredietopening zijn vastgelegd.

Artikel 5: Duur van het abonnement - Opschorting van de dienst - Opzegging

5.1. Het abonnement wordt afgesloten voor onbepaalde duur, te beginnen op de aansluitingsdatum van de Klant. Het abonnement zal echter, als zij om welke reden dan ook eindigt, van rechtsgrond af komen indien de opening van kredieten eindigt.

De Klant kan zijn aansluiting ook op elk moment opzeggen mits een gewone schriftelijke kennisgeving aan Buy Way en meer bepaald in geval van een wijziging in de toegangsvoorwaarden tot de Diensten (zie artikel 3).

5.2. Indien de Klant enig misbruik van zijn toegangscode vermoedt, kan hij eveneens telefonisch of via het online contactformulier, verzoeken deze te blokkeren. Hij dient deze aanvraag wel schriftelijk te bevestigen.

Van zodra Buy Way Personal Finance deze aanvraag heeft ontvangen, wordt de toegang opgeschort. Op verzoek van de Klant zal Buy Way Personal Finance hem een nieuwe toegangscode meedelen (per post of e-mail). Buy Way zal de toegang en het gebruik van bepaalde functionaliteiten van de Diensten opschorten zodra zij op de hoogte is van het verzoek.

Indien Buy Way zou beslissen om het gebruik van de kredietopening op te schorten of te beperken op basis van de algemene voorwaarden van het genoemde krediet, zou dit automatisch en van rechtswege leiden tot de opschorting van de toegang alsook het gebruik van bepaalde functionaliteiten van de Applicatie en dit voor dezelfde periode.Buy Way behoudt zich het recht voor om de toegang en het gebruik van bepaalde functionaliteiten van de Diensten op te schorten als het feiten vindt die wijzen op een frauduleus gebruik van de Diensten. Het lid zal op de hoogte worden gebracht door Buy Way die nieuwe identificatiemiddelen zal communiceren.

5.3. Buy Way voorziet in de mogelijkheid, zonder dat het nodig is om een formele kennisgeving per aangetekende brief te sturen, om het lidmaatschap te beëindigen in alle gevallen van sluiting en aansprakelijkheid waarin is voorzien in de algemene voorwaarden van de overeenkomst tot opening van krediet. Om dit te doen verbindt Buy Way zich ertoe de Klant deze annuleringsbeslissing per e-mail of post te sturen.

Artikel 6: Wijziging van de toegangsvoorwaarden tot de Diensten "'Online Dossierbeheer"' en "'Buy Way App"' et "'Buy Way Mobile"'

Behalve wanneer deze wijziging wordt opgelegd door de toepasselijke regelgeving of om veiligheidsredenen, zal elke wijziging van de voorwaarden voor toegang of gebruik van de Diensten, in het bijzonder de prijsvoorwaarden (artikel 2), vijftien (15) dagen voor de inwerkingtreding aan de Klant worden bekendgemaakt hetzij via een specifiek bericht op de site https://www.buyway.be/nl/, hetzij via een e-mail of via de homepage van de betreffende Dienst

Indien de Klant Buy Way niet op de hoogte brengt via internet: www.buyway.be/nl/contact/ of per post, wordt de opzegging van zijn lidmaatschap binnen vijftien (15) dagen geacht de gewijzigde voorwaarden te hebben aanvaard.

Artikel 7 : Cookies

Bij het raadplegen van de site van Buy Way, kan Buy Way "'cookies"' naar uw computer, smartphone of tablet, afhankelijk van het apparaat van waaruit u de site bekijkt doorsturen.

Deze "'cookies"' zijn bestandjes die op de harde schijf van uw apparaat worden opgeslagen en dienen om het gebruik van de Buy Way site vlotter te laten verlopen. U kunt uw browser echter zo configureren dat deze cookies niet op de harde schijf van uw apparaat kunnen worden opgeslagen. In dit geval kan de correcte werking van de sites die door Buy Way worden bestuurd, niet gegarandeerd worden. Na elke aanmelding op de website van Buy Way kunt u de cookies van uw harde schijf wissen/verwijderen.

Buy Way behandelt de opgeslagen gegevens op strikt vertrouwelijke wijze met inachtneming van de beste praktijken op dit gebied en de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Artikel 8: Persoonsgegevens

In het kader van het gebruik van de Diensten zal Buy Way overgaan tot de volgende behandelingen:

Deze gegevens worden bewaard gedurende de noodzakelijke periode en maximaal tien (10) jaar na het einde van de kredietovereenkomst.

Zij kunnen worden verzonden:

Buy Way heeft contractuele, organisatorische en technische maatregelen getroffen om de veiligheid van de gegevens van de Klant te waarborgen, met name in het kader van het gebruik van de Applicatie. Daarnaast, veiligheidsadviezen zullen regelmatig naar de Klant worden gestuurd.

Om een of meer van zijn rechten uit te oefenen (informatie, toegang, portabiliteit, rectificatie, verzet, beperking, verwijdering of het recht op menselijke controle van een geautomatiseerd besluit) uit te oefenen, kan de Klant contact opnemen met de Data Protection Officer (privacy@buyway.be).

Indien de Klant niet tevreden is, kan hij een beroep doen op het Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Voor meer informatie: https://www.buyway.be/nl/wettelijke-informatie/persoonlijke-levenssfeer/

Artikel 9: Toepasselijk recht & bevoegd rechtscollege

De Klant zal Buy Way in geen geval aansprakelijk stellen voor het feit dat de Diensten tijdelijk of permanent niet beschikbaar zijn als gevolg van andere factoren dan kwade trouw of ernstige fout van Buy Way.

Buy Way is niet verantwoordelijk voor het transport van persoonsgegevens, de kwaliteit en beschikbaarheid van telecommunicatienetwerken. De Klant moet ook de vertrouwelijkheid van zijn persoonsgegevens garanderen.

Buy Way is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik, door een derde, van het identificatiemiddel van de Klant, zolang de Klant geen melding heeft gemaakt van een verzoek tot blokkering van de toegang tot de Applicatie. Buy Way is ook niet verantwoordelijk voor het beveiligen van van de computer, smartphone, tablet of andere apparatuur die voor de verbinding wordt gebruikt. Tenslotte is Buy Way ook niet verantwoordelijk voor de bescherming van het netwerk.

In geval van verlies, diefstal of misbruik van identificatiemiddelen zal de Klant Buy Way op de hoogte brengen door contact op te nemen met 02/320.25.98 van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 17u00, behalve op Belgische feestdagen, zodra hij op de hoogte is van de feiten (binnen de 24 uur na het politierapport).

Indien de Klant niet telefonisch contact wil opnemen met Buy Way of buiten de vastgestelde uren contact wil opnemen met Buy Way, kan de Klant altijd via internet, https://www.buyway.be/nl/contact/, direct contact opnemen met Buy Way.

Artikel 10: Toepasselijk recht & bevoegd rechtscollege

§1. Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht.

§2. In het geval van enig conflict met betrekking tot deze overeenkomst zullen de rechtscolleges van Brussel exclusief bevoegd zijn.

>