Let op, geld lenen kost ook geld.

Wettelijke informatie

Persoonlijke Levenssfeer

Handvest voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Het doel van dit handvest is om u te informeren over uw rechten inzake de verwerking van persoonlijke gegevens die eigen aan u zijn en die wij verwerken om u onze diensten te kunnen verlenen. Het aanbieden en beveiligen van de diensten die worden aangeboden via de website vereist de verwerking van persoonlijke gegevens van het individu, geaccepteerd door deze laatste.

BUY WAY PERSONAL FINANCE is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonlijke gegevens, het onderwerp van huidig handvest.

BUY WAY PERSONAL FINANCE is een naamloze vennootschap opgericht naar Belgisch recht bij het rechtspersonenregister van Brussel onder het KBO-nummer 0400.282.277, met als maatschappelijke zetel Boudewijnlaan 29 bus 2, 1000 Brussel:

Hierna genoemd "Buy Way".

Buy Way respecteert de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, aangepast door latere wetgeving, net zoals de Algemene Verordening Gegevens bescherming betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG / GDPR).

Deze wetteksten zijn online te raadplegen op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Door een bezoek te brengen aan een van de websites van Buy Way verklaart de gebruiker de onderstaande informatie te hebben gelezen en autoriseert hij Buy Way om, in overeenstemming met de bepalingen van dit handvest, de persoonlijke gegevens te verwerken die communiceerd worden via de website en / of tijdens de diensten die op de website worden aangeboden.

De huidige versie van het handvest dateert van 25 mei 2021.

1. Welke gegevens verzamelen wij ?

U kan welbepaalde informatie raadplegen op deze website zonder uw persoonlijke gegevens aan ons te communiceren.

Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, worden persoonlijke gegevens verzameld op de website en / of als onderdeel van de diensten die worden aangeboden op de website.

Door een overeenkomst af te sluiten met Buy Way, stemt u ermee in dat Buy Way de volgende gegevens van u verzamelt en behandelt, volgens hierna beschreven modaliteiten en principes:

Deze gegevens zijn noodzakelijk teneinde aan uw behoeftes te kunnen voldoen.

Anders kunnen we u onze services niet aanbieden of zijn ze mogelijks niet aangepast/geschikt voor uw situatie.

In voorkomend geval neemt Buy Way een kopie van de identificatiedocumenten die door het datasubject zijn geleverd.

2. Welke handelingen worden er op uw gegevens toegepast?

Wij voeren op uw persoonlijke gegevens verzameld op de website en / of als onderdeel van de diensten die worden aangeboden op de website, de benodigde handelingen uit voor het beheer van contractuele en precontractuele relaties, de goede werking van diensten en opties waar u over beschikt omdat u hiervoor ingeschreven bent evenals de handelingen die wettelijk verplicht zijn.

We verwerken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

We verwerken uw persoonsgegevens ook voor aanvullende doeleinden die zijn vastgelegd in het contract met betrekking tot elke dienst die aangeboden wordt door Buy Way en / of waarvoor het datasubject eerst zijn specifieke toestemming moet geven (opt-in).

Deze specifieke toestemming, eenmaal gegeven, kan ten alle tijde en zonder rechtvaardiging door u worden ingetrokken.

Als u in de toekomst niet langer gecontacteerd te worden voor een of meerdere van deze doeleinden, met uitzondering van de doeleinden die nodig zijn voor de goede uitvoering van onze diensten en om aan de wet te voldoen, neem dan contact met ons via een van de hieronder genoemde communicatiemiddelen.

We verwerken eveneens deze gegevens op basis van een legitiem belang met name de continuïteit van onze onderneming en de verbetering van onze activiteiten te verzekeren. In deze context kan Buy Way ertoe gebracht worden om bepaalde overeenkomsten af te sluiten, zoals een overdracht van schuldvorderingen, en in deze context de gegevens te verwerken met het oog op de correcte verwezenlijking van deze overeenkomsten. Buy Way implementeert de vereiste maatregelen zoals minimiserings- en veiligheidsmaatregelen om de overdracht en verwerking van deze gegevens te beperken tot wat strikt noodzakelijk is voor de correcte realisatie van deze overeenkomsten.

3. Wie heeft toegang tot uw gegevens ?

Om u in de beste omstandigheden van onze diensten te voorzien, zullen wij de gegevens doorsturen aan onze dienstverleners en technische partners in België of de Europese Unie, binnen de wettelijke en reglementaire grenzen.

Uw gegevens zullen doorgestuurd kunnen worden aan het verkoopspunt of de winkelketen bij de welke u een krediet van Buy Way ondertekend heeft, teneinde dat zij u zouden kunnen laten genieten van voordelen verbonden aan het ondertekenen of het gebruik van dit krediet.

Buy Way kan er ook toe gebracht worden om persoonsgegevens door te geven aan financiële partners in het kader van een overdracht van schuldvordering of andere overeenkomsten, zoals effectiserings- of mobilisatievehikels, alsook aan andere cessionarissen, of tussenpersonen in deze overeenkomsten, zoals gegevensbeschermingsagenten (data protection agents) en agenten betreffende zekerheden (security agents).

Uw gegevens worden in geen enkel geval doorgegeven aan derden, voor direct marketingdoeleinden of commerciële prospectie zoals beschreven in dit charter, zonder uw voorafgaande toestemming.

Geen enkele verzending/transfer van persoonlijke gegevens zal plaatsvinden buiten de Europese Unie.

Buy Way eist van partners dat zij alle benodigde maatregelen nemen om deze gegevens op te slaan en te behandelen in maximale veiligheidsvoorwaarden en geheimhoudingsvoorwaarden teneinde dat deze gegevens niet zouden bekendgemaakt aan derden.

Buy Way behoudt zich het recht voor om persoonlijke informatie te verstrekken op verzoek van de Belgische of buitenlandse autoriteiten, net zoals internationale instellingen in de uitvoering van een wettelijke of reglementaire verplichting, in uitvoering van een rechterlijke beslissing of als zij te goeder trouw van mening is dat deze bekendmaking/mededeling vereist is:

4. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Er kunnen verschillende bewaartermijnen worden toegepast op de gegevens, afhankelijk van de doeleinden en wettelijke of reglementaire vereisten. Buy Way verbindt zich ertoe deze te respecteren.

In de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, zijn wij verplicht om uw identificatiegegevens en een kopie van de gerelateerde documenten minstens tien jaar na het einde van het contract te bewaren in overeenstemming met Artikel 60 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.

5. Beroepsgeheim van instellingen in de financiële sector

Buy Way, als financiële instelling, kredietgever en verzekeringsbemiddelaar, verbindt zich ertoe de discretieplicht zoals gedefinieerd en geïmplementeerd door de Belgische rechtbanken te respecteren.

6. Formulieren

Wanneer u onze online modules gebruikt, zal u gevraagd worden een formulier in te vullen met bepaalde velden gevolgd door een asterisk (*). Deze informatie / gegevens zijn essentieel om de gevraagde dienst aan te kunnen bieden, de andere velden zijn optioneel.

De optionele velden zijn bedoeld om ons in staat te stellen snel/efficiënt contact met u op te nemen indien dit nodig zou blijken of om uw behoeften te identificeren en u de bijbehorende informatie toe te sturen.

7. Veiligheid

Buy Way spant zich tot het uiterste in om de nodige organisatorische, technische en andere maatregelen te nemen om uw gegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, verslechtering, openbaarmaking, toegang of elke andere ongeoorloofde verwerking van de persoonlijke gegevens.

8. Uw recht op toegang, verbetering en verwijdering van de gegevens

U hebt op elk moment het recht om:

Wij informeren u dat, bij uitzondering op deze rechten, elke persoon die zijn identiteit bewijst, het recht heeft om kosteloos zijn verzoek tot inzage, rectificatie en annulering bij de gegevensbeschermingsautoriteit in te dienen door de wet van 18 september 2017 betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en de beperking van het gebruik van contanten. De Autoriteit stelt op haar website een standaardbrief ter beschikking aan het publiek: "Verzoek om onrechtstreekse toegang met betrekking tot bepaalde verwerking van mijn persoonsgegevens".

Als u van mening bent dat een van onze websites niet voldoet aan de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, neem dan gerust contact met ons op via een van de manieren die worden voorgesteld onder de contactgegevens hieronder.

9. Communicatie per post, elektronisch of telefonisch

Het is mogelijk dat u klassieke post, elektronische post of telefonische oproepen van ons ontvangt, op basis van de contactgegevens die tijdens het contactmoment zijn opgegeven, om kwaliteitscontrole te garanderen en om u te informeren over onze diensten.

Als u dergelijke brieven of oproepen niet wenst te ontvangen, neem dan contact met ons op via onderstaand adres.

10. Contactgegevens

Voor elke vraag, klacht, ondervraging of in het geval dit handvest u niet duidelijk en toegankelijk lijkt, kan u met ons contact opnemen via de volgende contactgegevens:

BUY WAY :
Postadres : BUY WAY PERSONAL FINANCE - DPO, Boudewijnlaan 29 bus 2, 1000 Brussel
Elektronische post : privacy@buyway.be

11. Toepassend recht en bevoegde rechtbank

Toegang tot deze website, net zoals het bezoek of het gebruik ervan is onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van deze website valt onder de jurisdictie van de rechtbanken van Brussel.