Let op, geld lenen kost ook geld.

Wettelijke informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden van Buy Way Mobile

I. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE APPLICATIE

1. Gebruiksvoorwaarden van de Buy Way Applicatie

Artikel 1: Onderwerp

1. De Applicatie maakt deel uit van de intellectuele eigendom van Buy Way Personal Finance nv, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Boudewijnlaan 29 bus 2 , ingeschreven bij het RPR: Brussel en bij de KBO onder nummer 0400.282.277, ingeschreven bij de FSMA als kredietverstrekker en verzekeringsbemiddelaar (verbonden agent) onder nummer 019.542A (hierna verwezen als "Buy Way").

2. Deze Algemene Voorwaarden bepalen het gebruik van en de toegang tot de Buy Way Mobile (hierna "de Applicatie"), applicatie voor mobiele apparaat die van een recent genoeg generatie is om het downloaden van de Applicatie op de Google Play Store of Apple Store platforms mogelijk te maken (hierna "het Mobiele apparaat") Deze Applicatie wordt ter beschikking gesteld van de Klant die houder is van een Buy Way kredietopening van onbepaalde duur met of zonder een Mastercard® (hierna "de Klant").

De Mastercard van de Klant die in het kader van de kredietopening wordt ontvangen, wordt uitgegeven in de vorm van een "fysieke" kaart (van plastic) of in de vorm van een "virtuele" kaart (zonder plastic) in overeenstemming met artikel I.2. van de algemene voorwaarden van de afgesloten kredietovereenkomst (hierna "de Kaart").

De Applicatie stelt de Klant in staat om :

3. De Applicatie is normaal 24 uur per dag, 7 dagen per week online beschikbaar. In het geval van een gepland onderhoud, zal dit voorafgaand gecommuniceerd worden via de homepage van de Applicatie. Als er onderhoud wordt gepland, wordt de Klant hiervan vooraf op de hoogte gesteld op de homepage van de Applicatie. Als een andere ongeplande reden van onbeschikbaarheid zich voordoet, zal Buy Way zijn uiterste best doen om de toegang binnen een redelijke tijd te herstellen.

Artikel 2: Voorwaarden voor toegang en aansluiting van de applicatie

1. De Klant heeft alleen toegang tot de Applicatie als hij vooraf de bepalingen van deze Voorwaarden heeft geaccepteerd, die hij verplicht is te respecteren.

2. De toegang tot de Applicatie is strikt persoonlijk en voorbehouden aan de Klant die houder van een Buy Way kredietopening van onbepaalde duur is.

3. De Applicatie is beschikbaar op één uniek apparaat dat door de Klant is aangewezen en geïdentificeerd: een Mobiele apparaat, die van een recent genoeg generatie is om het downloaden van de Applicatie op de Google Play Store of Apple Store platforms mogelijk te maken.

4. De toegang tot de Applicatie is gratis. Aangezien de Applicatie echter een internetverbinding vereist, kan de telefoonmaatschappij de Klant een starttarief in rekening brengen.Als de Klant meer informatie nodig heeft over de verbindingskosten, zal Buy Way hem uitnodigen contact op te nemen met zijn telefoonmaatschappij. De Klant draagt alle kosten voor toegang tot het internet of andere netwerken. Het gebruik van de Applicatie buiten de grenzen van de Europese Unie (= roaming) kan de telecommunicatiekosten in geval van aansluiting aanzienlijk verhogen.

Voor elk ander gebruik en/of elke andere transactie van de kredietopening van onbepaalde duur via de Applicatie worden kosten in rekening gebracht zoals overeengekomen in de algemene kredietvoorwaarden.

5. Om veiligheids- en authenticatieredenen moet de Klant zijn persoonlijk GSM-nummer en e-mailadres invoeren om zich op de Applicatie te kunnen registreren. Deze gegevens dienen verplicht geregistreerd te worden in het dossier van de Klant bij Buy Way en de Klant moet Buy Way onmiddellijk te informeren in geval van wijziging van deze gegevens aangezien deze gebruikt worden voor registratie-, identificatie- en authenticatiedoeleinden. Dit moet het persoonlijke GSM-nummer en e-mailadres van de Klant zijn en niet het GSM-nummer of e-mailadres van een derde persoon. Het kan alleen een Belgisch, Frans of Luxemburg mobiel nummer zijn met de bijbehorende internationale kiesnummer.

Bovendien leidt elke wijziging van het GSM-nummer of van e-mailadres tot een herregistratie op de Applicatie.

6. Buy Way behoudt zich het recht voor:

7. Het kan niet worden uitgesloten dat andere gebeurtenissen die rechtstreeks verband houden met het kredietdossier gevolgen hebben voor de toegang tot en gebruik van bepaalde functionaliteiten van de Applicatie. Er wordt bijvoorbeeld, maar niet uitputtend, verwezen naar het blokkeren van de kredietopening van onbepaalde duur. Buy Way zal hierover met de Klant communiceren via het communicatiemiddel dat is vastgelegd in het contract tot vaststelling van de kredietopening van onbepaalde duur.

Artikel 3: Registratie en identificatie van de klant - Vertrouwelijkheid - Aaansprakelijkheid

1. Registratie en eerste identificatie van de Klant

i. Allereerst moet de Klant er zich zorgen dat zijn GSM-nummer en e-mailadres identiek zijn aan deze geregistreerd in zijn kredietdossier bij Buy Way. De Klant moet zich zorgen dat hij de Applicatie heeft correct gedownload.

Voor de registratie en eerste identificatie van de Klant;

De Klant ontvangt een SMS-bericht op zijn GSM-nummer met een eenmalig gebruik token waarmee toegang tot het gebruik van de Applicatie mogelijk is. Dit token is eenmalig gebruik, geldig voor een paar minuten en kan worden aangevraagd, zonder limiet aan pogingen. Deze procedure mag niet meer worden herhaald tijdens toekomstige verbindingen, tenzij de Klant het GSM-nummer wijzigt, de Applicatie opnieuw installeert, Mobiele apparaat wijzigt, of herhaaldelijk een incorrecte code heeft ingevoerd in de Applicatie.

De Klant ontvangt vervolgens een e-mail op het opgegeven adres en wordt uitgenodigd op de koppeling in de e-mail te klikken om te bevestigen dat hij bereid is de Applicatie te installeren.

ii. Na het geldig invoeren van de token ontvangen per SMS en het klikken op de koppeling in de e-mail, moet de Klant bevestigen dat hij de voorwaarden begrijpt en accepteert.

a. Vervolgens moet de Klant een toegangscode kiezen en bevestingen voor het gebruik van de Applicatie. Het moet uit vijf (5) cijfers bestaan die aan de volgende veiligheidseisen voldoen:

Bovendien kan de Klant, indien hij dat wenst, biometrie gebruiken als authenticatiemiddel om verbinding te maken met de Applicatie, op voorwaarde dat deze technologie beschikbaar is op het Mobiele apparaat van de Klant.

b. De Klant heeft de mogelijkheid de activering van de commerciële aanbiedingen te accepteren, af te wijzen of over te slaan.

c. De Klant wordt vervolgens gevraagd een secure code voor de sterke verificatie (SCA) te selecteren en te bevestigen.

Deze moet uit vijf (5) cijfers bestaan die aan de volgende veiligheidseisen voldoen:

Ook hier krijgt de Klant de mogelijkheid om, als hij dat wil, biometrie te gebruiken als middel voor sterke authenticatie, op voorwaarde dat deze technologie beschikbaar is op het Mobiele apparaat van de Klant.

d. De Klant heeft de mogelijkheid om de activering van de betalingsberichten te aanvaarden of te weigeren.

Als de Klant tijdens de identificatie langer dan een bepaalde periode inactief blijft of de internetverbinding verliest die nodig is voor de goede werking van de Applicatie verliest, zal de Klant automatisch worden afgesloten en zal hij het identificatieproces opnieuw moeten opstarten. De geldigheidsduur van de identificatie is beperkt tot een bepaalde periode.

2. Registratie en eerste identificatie van de Klant die een kredietaanvraag op de website heeft ingediend (van een kredietbemiddelaar van Buy Way) die de mogelijkheid biedt om een virtuele Kaart aan te vragen;

i. De Klant die een kredietaanvraag heeft ingediend om een kredietopening van onbepaalde duur te openen vanaf de website van een partner, een bemiddelaar in consumentenkrediet of vanaf de website van Buy Way, kan worden vrijgesteld van de initiële identificatieverplichtingen zoals hierboven gedefinieerd in artikel 3.1.i. op voorwaarde dat hij zich onverwijld registreert in de Applicatie na het sluiten van de kredietovereenkomst.

ii. De Klant moet eerst bevestigen dat hij de huidige voorwaarden verbonden aan het gebruik van de Applicatie begrijpt en accepteert.

a. Vervolgens moet de Klant een toegangscode kiezen en bevestigen voor het gebruik van de Applicatie. Het moet uit vijf (5) cijfers bestaan die aan de volgende veiligheidseisen voldoen:

Bovendien kan de Klant, indien hij dat wenst, biometrie gebruiken als authenticatiemiddel om verbinding te maken met de Applicatie, op voorwaarde dat deze technologie beschikbaar is op het Mobiele apparaat van de Klant.

b. De Klant wordt vervolgens gevraagd een secure code voor de sterke verificatie (SCA) te selecteren en te bevestigen.

Deze moet uit vijf (5) cijfers bestaan die aan de volgende veiligheidseisen voldoen:

Ook hier krijgt de Klant de mogelijkheid om, als hij dat wil, biometrie te gebruiken als middel voor sterke authenticatie, op voorwaarde dat deze technologie beschikbaar is op het Mobiele apparaat van de Klant.

c. De Klant heeft de mogelijkheid om de activering van de betalingsberichten te aanvaarden of te weigeren.

Als de Klant tijdens de identificatie langer dan een bepaalde periode inactief blijft of de internetverbinding verliest die nodig is voor de goede werking van de Applicatie verliest, zal de Klant automatisch worden afgesloten en zal hij het identificatieproces opnieuw moeten opstarten. De geldigheidsduur van de identificatie is beperkt tot een bepaalde periode.

3. Latere identificatie van de Klant

Al deze gegevens vormen het middel voor sterke authenticatie (SCA). Nadat de registratie en de eerste identificatie zijn voltooid, moet de Klant zich identificeren met zijn toegangscode om zich te verbinden in de Applicatie of biometrie gebruiken, als hij ervoor heeft gekozen dit te doen en de technologie beschikbaar is op zijn Mobiele apparaat.

Als de Klant zijn toegangscode vergeet, moet hij op "Vergeten" klikken en zal hij vervolgens worden gevraagd om het profiel opnieuw in te stellen door het proces dat wordt beschreven in artikel 3.1 opnieuw te starten.

De Klant heeft verschillende pogingen om zich te identificeren. Na verschillende fouten tijdens de identificatie wordt de Klant gevraagd te wachten op de vertraging die wordt aangegeven op zijn mobiele scherm voordat hij een nieuwe identificatie probeert of een reset van zijn account overeenkomstig artikel 3.1 uitvoert.

Indien de Klant biometrie heeft gekozen als identificatiemiddel, wordt deze omgeleid naar een identificatie met toegangscode overeenkomstig het bovenstaande paragraaf.

Als de Klant zich ondanks de bovenstaande uitleg niet kan identificeren in de Applicatie, kan hij contact opnemen met Buy Way: ofwel telefonisch van maandag tot vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur, met uitzondering van Belgische feestdagen op 02/320.25.98), of via het contactformulier dat beschikbaar op de website van de Buy Way is (https://www.buyway.be/nl/contact/).

Nogmaals, in geval van inactiviteit gedurende meer dan een paar minuten of verlies van de internetverbinding zal de Klant automatisch worden afgesloten en zal hij het identificatieproces opnieuw moeten opstarten.

4. Vertrouwelijkheid en verantwoordelijkheid

De Klant dient alle passende maatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid van zijn identificatiemiddelen te waarborgen. Om veiligheidsredenen wordt aanbevolen dat de Klant zijn toegangscode ten minste eenmaal per drie (3) maanden wijzigt via zijn profiel in de Applicatie. Het is de Klant verboden deze toegangscode ergens op te schrijven of te delen met een derde partij.

Als de Klant bang is dat zijn toegangscode in gevaar komt, kan hij deze op elk moment vanuit de Applicatie wijzigen. In geval van diefstal of wederverkoop van zijn Mobiele apparaat, heeft de nieuwe houder niet de toegangscode van de Klant, zal hij geen toegang tot de Applicatie hebben. De Klant kan de Applicatie op zijn nieuwe Mobiele apparaat installeren en verifiëren overeenkomstig punt 1 hierboven.

Elke raadpleging en elke orde die via de Applicatie wordt geplaatst met behulp van de hierboven vermelde identificatiemiddelen, wordt verondersteld afkomstig te zijn van de Klant.

Buy Way verbindt zich ertoe alle redelijke middelen in te zetten om de werking van haar diensten te verzekeren onder de beste voorwaarden te waarborgen en met name om de correcte uitvoering van ontvangen bestellingen en de vertrouwelijkheid van de verzamelde informatie te waarborgen.

Tot slot behoudt Buy Way zich het recht voor om de toegangsprocedure, de identificatiemiddelen en de veiligheidsmaatregelen te wijzigen, bijvoorbeeld in functie van de evolutie van de toepasselijke wetgeving of reglementering. Buy Way zal de Klanten waarschuwen door het respecteren van de termijnen voorzien in artikel 6 van deze gebruiksvoorwaarden, behalve in geval van nood. Elke wijziging zal worden gemeld via de homepage van de Applicatie.

5. Verloren, gestolen of defecte Kaart

In het geval van een verloren, gestolen of defecte Kaart, de Klant, houder van een kredietopening van onbepaalde duur met een Kaart, moet hij een verzoek indienen om de genoemde Kaart te blokkeren, hetzij telefonisch 24 uur per dag en 7 dagen per week op 02/320.25.95.

Zodra de aanvraag werd ingediend, zal Buy Way de Kaart binnen een redelijke termijn vervangen of vernieuwen.

Zodra de Kaart geblokkeerd is, zal de Klant nog steeds toegang hebben tot zijn Applicatie, maar hij zal -tijdelijk- geen transacties meer mogen doen.

Zodra de nieuwe Kaart is uitgegeven, wordt de oude Kaart in de Applicatie automatisch vervangen, zonder dat de Klant de Applicatie opnieuw hoeft te installeren.

Voor kredietopeningen van onbepaalde duur zonder een Kaart zal het hierboven vermelde telefoonnummer ook door de Klant worden gebruikt om elk vermoeden van fraude of identiteitsdiefstal met betrekking tot het gebruik van genoemde kredietopening onmiddellijk te melden.

Artikel 4: Bewijs van de gegeven opdrachten en verrichtingen

Maandelijkse transacties worden gecommuniceerd onder voorbehoud van de lopende transacties op de datum van de raadpleging.

In geval van onenigheid van de Klant over een bericht, moet de Klant Buy Way schriftelijk te informeren via aangetekend schrijven binnen drie (3) maanden na de datum van afgifte van de maandelijkse overzicht.

Na deze periode worden alle inzendingen geacht door de Klant te zijn goedgekeurd, in overeenstemming met de kredietovereenkomst.

Artikel 5: Duur van het inschrijving, opschorting van de dienst, opzegging

1. Het lidmaatschap wordt afgesloten voor onbepaalde tijd vanaf de datum van het lidmaatschap van de Klant. Het zal echter automatisch eindigen als de kredietopening van onbepaalde duur om welke reden dan ook eindigt.

2. De Klant kan zijn lidmaatschap op de Applicatie te allen tijde beëindigen door de Applicatie van zijn Mobiele apparaat te verwijderen. Het verwijderen van de Applicatie is de enige verantwoordelijkheid van de Klant. Indien de Klant vervolgens opnieuw toegang wenst te krijgen tot de Applicatie, dient hij de Applicatie te downloaden en opnieuw toe te wijzen overeenkomstig artikel 3.1.

3. De Klant kan ook telefonisch of langs elektronische weg vragen om blokkering van zijn identificatiemiddelen indien hij vermoedt dat er een risico bestaat op frauduleus gebruik van deze middelen. Hij zal zijn verzoek schriftelijk bevestigen en bij zijn verzoek een kopie van beide zijden van zijn identiteitsdocumenten en alle informatie die hem kunnen verdenkingen ondersteunen, te voegen.

4. Buy Way kan, zonder dat een formele kennisgeving per aangetekende brief nodig is, de inschrijving op de aanvraag annuleren in alle gevallen van sluiting en vervaldatum zoals bepaald in de algemene voorwaarden van de geabonneerde kredietovereenkomst.

Buy Way behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Applicatie te schorsen als deze is gebaseerd op feiten die frauduleus gebruik suggereren. De Abonnee wordt binnen een redelijke termijn op de hoogte gesteld door Buy Way.

5. Indien Buy Way besluit het gebruik van de kredietopening van onbepaalde duur op grond van de algemene voorwaarden van het krediet op te schorten, wordt de toegang tot de Applicatie derhalve eveneens opgeschort voor een periode die identiek is aan die van de hoofdsom van de kredietopening van onbepaalde duur. Met andere woorden, de opschorting van het gebruik van de kredietopening van onbepaalde duur zou automatisch leiden tot de opschorting van de Applicatie tot de aanvraag.

Artikel 6: Identificatie via de applicatie

De Klant die al in de Applicatie is geregistreerd, heeft de mogelijkheid om telefonisch contact op te nemen met Buy Way via 02/320.25.98 en dit van maandag tot vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur, om een nieuwe kredietaanvraag in te dienen. Een commerciële medewerker van Buy Way stuurt de Klant vervolgens een e-mail met de voorwaarden en details van zijn kredietaanvraag, alsook een overzicht van de bewijsstukken die via het beveiligd online platform van Buy Way zullen moeten worden geüpload.

De Klant zal dan de keuze hebben om zich te identificeren via een identiteitsdocument dat compatibel met een kaartlezer (eID) is, of via de mobiele applicatie itsme®, of via deze Applicatie. Indien de Klant ervoor kiest om zich via de Applicatie te identificeren, zal een notificatie de Klant ertoe verzoeken om de instructies ter bevestiging van zijn identiteit op te volgen en verder te gaan om de kredietaanvraag af te ronden.

Artikel 7: Wijziging van de toegangsvoordwaarden tot applicatie

Behalve wanneer deze wijziging wordt opgelegd door de geldende wet- of regelgeving of om veiligheidsredenen, zal elke wijziging van de toegangs- en gebruiksvoorwaarden van de Applicatie vijftien (15) dagen voor de inwerkingtreding ervan via elk nuttig communicatiemiddel aan de Klant meegedeeld. Deze melding wordt per e-mail of via de homepagina van de Applicatie gedaan.

Als de Klant de Applicatie niet van zijn Mobiele apparaat verwijdert en blijft gebruiken, wordt ervan uitgegaan dat de gewijzigde voorwaarden zijn geaccepteerd.

Artikel 8: Optionele meldingen

1. De Klant is vrij om te kiezen of hij Buy Way al dan niet toestaat om met hem te communiceren door middel van meldingen die via verschillende communicatiemiddelen worden verstuurd. Dit is een optioneel maar aanbevolen communicatiemiddel omdat het Buy Way de mogelijkheid biedt om de Klant te informeren over de transacties die sinds de kredietopening van onbepaalde duur zijn uitgevoerd.

Meldingen zijn aanvullende informatie en vormen een aanvulling op de bestaande communicatiemiddelen, op voorwaarde dat de Klant toestemming heeft gegeven voor de commerciële communicatie. Deze keuze (opt-in) is te allen tijde herroepbaar.

2. Als de Klant ervoor kiest om meldingen toe te staan, ontvangt hij een melding telkens wanneer een transactie via de Applicatie wordt gestart.

Artikel 9: Contactless functionaliteit via de Applicatie

1. Elke Kaart heeft de mogelijkheid om de Contactless betalingsfunctionaliteit te activeren of te deactiveren, waardoor de Klant met een Kaart aankopen in winkels kan doen zonder de PIN-code van de Kaart te moeten invoeren wanneer het logo Contactless als toegestaan betalingsmiddel is opgenomen.

2. Dit is de Contactless functionaliteit zoals beschreven in artikel III.2.3° van de algemene voorwaarden van de kredietovereenkomst.

3. Het staat de Klant vrij om de Contactless te activeren of te deactiveren vanuit het daarvoor bestemde gedeelte in de Applicatie.

Artikel 10: Wallet via de Applicatie

1. De Wallet verwijst naar een virtuele portemonnee-applicatie waarin de Klant zijn gedematerialiseerde Kaarten verzamelt en van waaruit hij betalingen doet. Om veiligheidsredenen wordt sterk aanbevolen om de Kaart direct in de Wallet in te schrijven bij de Applicatie.

Hiervoor moet de Klant eerst een Betalingsapplicatie van Derden gedownload op zijn Mobiele apparaat hebben.

2. Het staat de Klant vrij om een Kaart aan de Wallet toe te voegen vanuit het daarvoor bestemde gedeelte in de Applicatie.

3. De Wallet stelt de Klant in staat om voor elke aankoop online en in de winkel te betalen met behulp van zijn Mobiele apparaat, uitsluitend wanneer het logo van Betalingsapplicatie van Derden als toegestaan betalingsmiddel is opgenomen.

Artikel 11: Verantwoordelijkheid van Buy Way

1. De Klant zal Buy Way in geen geval aansprakelijk kunnen stellen omdat de Applicatie tijdelijk of permanent niet beschikbaar zou zijn als gevolg van andere factoren dan kwade trouw of grove fout van Buy Way.

2. Buy Way kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit en de beschikbaarheid van de telecommunicatienetwerken, of voor de beveiliging van het Mobiele apparaat die wordt gebruikt om verbinding te maken met of het netwerk te beschermen.

3. Buy Way is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik, door een derde, van het identificatiemiddel van de Klant, zolang de Klant geen melding heeft gemaakt van een verzoek tot blokkering van de toegang tot de Applicatie. Buy Way is ook niet verantwoordelijk voor het beveiligen van de Mobiele apparaat die is gebruikt om verbinding te maken. Ook niet voor de bescherming van het netwerk.

4. Buy Way is telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur, behalve op Belgische feestdagen, op 02/320.25.98 of via het contactformulier dat beschikbaar is op de website van Buy Way (https://www.buyway.be/nl/contact/).

5. De informatie die via de Applicatie wordt verstrekt, mag op geen enkel moment en in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal, bancair of financieel advies. Zij kunnen in geen geval een persoonlijk oordeel van de Klant vervangen.

6. Door de functionaliteit te activeren die de Klant toelaat te betalen via Betalingsapplicaties van Derden alsook online betalingen, accepteert de Klant dat Buy Way of in voorkomend geval, haar tussenkomende dienstverleners in de betalingsketen aan de uitgever van de betreffende applicatie de noodzakelijke gevens leveren voor de uitvoering van deze dienst, evenals de eventuele weergave binnen de betalingsapplicaties van de Betalingsapplicaties van Derden van uw verrichtingen en transacties uitgevoerd met de applicatie.

Het gebruik van deze gegevens door de uitgever van de betreffende applicatie wordt beheerd door haar eigen algemene voorwaarden en regels inzake vertrouwelijkheid, zoals deze geaccepteerd zijn geweest door de Klant.

7. Buy Way kan alleen garanderen dat de veiligheidseisen die voortvloeien uit de huidige Europese wetgeving inzake betalingsdiensten worden gerespecteerd in het geval dat de Klant verbinding maakt met de Applicatie om zijn Kaart te registreren, die vervolgens wordt gedematerialiseerd en opgenomen in de Wallet. Buy Way kan dit veiligheidsniveau bijgevolg niet garanderen indien de Klant zich inschrijft op eigen verantwoordelijkheid via een Betalingsapplicaties van Derden waarvan Buy Way geen eigenaar is noch verantwoordelijk voor is.

Elke nalatigheid, fout of inconsistentie met betrekking tot de door Buy Way via de Applicatie opgestelde inschrijvingsprocedure, die - bewust of onbewust - door de Klant wordt begaan en die schade kan veroorzaken, valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Klant.

Artikel 12: Wedstrijd

Wedstrijden zullen worden georganiseerd op de Applicatie door Buy Way. De toegang tot en deelname aan deze wedstrijden is uitsluitend bestemd voor Klant die een kredietopening van onbepaalde duur met of zonder een Kaart beschikt. Voor elke wedstrijden worden de regels en voorwaarden voor deelname aan de wedstrijden gepubliceerd op de Applicatie en ter acceptatie voorgelegd aan de Klant voordat deze zijn deelname kan valideren.

Artikel 13: Toepasselijk recht & bevoegd rechtscollege

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van conflicten zijn de rechtbanken van Brussel uitsluitend bevoegd.

2. SPECIFIEKE VOORWAARDEN VAN DE BUY WAY KREDIT

De algemene voorwaarden met betrekking tot het geplaatste krediet zijn eveneens van toepassing op de contractuele relatie tussen Buy Way en de Klant. De partijen worden uitgenodigd om naar hen te verwijzen.

3. CONTACTEN (TELEFOON EN HET INDIENEN VAN EEN KLACHT)

1. Contacten

Buy Way is alleen telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur, behalve op Belgische feestdagen, op 02/320.25.98. Indien de Klant Buy Way niet telefonisch kan bereiken of Buy Way buiten de vaste uren wenst te bereiken, kan hij altijd contact opnemen met Buy Way via een bericht uit de Applicatie of zonder vertraging, via het internet: https://www.buyway.be/nl/contact/.

2. Klacht indienen

De Klant moet zich eerst richten tot de Kredietgever: Buy Way Personal Finance nv, Klantendienst, Boudewijnlaan 29 bus 2 , 1000 Brussel, claims@buyway.be.

Indien deze behandeling hem geen voldoening schenkt binnen een termijn van 1 maand, kan hij zich wenden tot Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel, Ombudsman@Ombudsfin.be, tel : +32.2.545.77.70 fax: +32.2.545.77.79.

Hij kan zich eveneens richten tot de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie - Algemene Directie Economische Inspectie - NG III, Albert II laan 16 (3de verdieping) - 1000 Brussel, fax: +32.2.277.54.52 - http://economie.fgov.be (https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/).

II. BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER EN GEGEVENSVERWERKING

In het kader van het gebruik van de Applicatie zal Buy Way overgaan tot de volgende behandelingen:

Deze gegevens worden bewaard gedurende de noodzakelijke periode en maximaal tien (10) jaar na het einde van de kredietovereenkomst.

Zij kunnen worden verzonden:

Buy Way heeft contractuele, organisatorische en technische maatregelen getroffen om de veiligheid van de gegevens van de Klant te waarborgen, met name in het kader van het gebruik van de Applicatie. Daarnaast, veiligheidsadviezen zullen regelmatig naar de Klant worden gestuurd.

Om een of meer van zijn rechten met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens (informatie, toegang, portabiliteit, rectificatie, verzet, beperking, verwijdering of het recht op menselijke controle van een geautomatiseerd besluit) uit te oefenen, kan de Klant contact opnemen met de Data Protection Officer (privacy@buyway.be).

Indien de Klant niet tevreden is, kan hij een beroep doen op het Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Voor meer informatie: https://www.buyway.be/nl/wettelijke-informatie/persoonlijke-levenssfeer/

III. INTELLECTUELE EIGENDOM

Buy Way Personal Finance, een naamloze vennootschap, en Buy Way Services, een Europees economisch samenwerkingsverband waarvan Buy Way Personal Finance lid is, zijn eigenaar van alle intellectuele eigendom van hun Producten, waaronder: de inhoud van de Applicatie en de website, het ontwerp van de Applicatie en alle handelsmerken die zijn geregistreerd door Buy Way Personal Finance. Noch de Klant noch enige derde mag het intellectuele eigendom van Buy Way Personal Finance and Services op enige wijze gebruiken zonder hun voorafgaande schriftelijke toestemming.

Alle reverse engineering-werkzaamheden aan deze Producten (dat wil zeggen het reproduceren ervan na een gedetailleerd onderzoek van hun constructie of samenstelling) zijn eveneens verboden en zijn onderworpen aan gerechtelijke procedures.


V7.2 2023