Let op, geld lenen kost ook geld.

Wettelijke informatie

Centraal aanspreekpunt (CAP)

Wat is het Centraal aanspreekpunt, ook wel CAP genoemd ?

Krachtens de wet van 8 juli 2018 houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten, zoals aangevuld bij het koninklijk besluit van 7 april 2019 betreffende de werking van het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten, alsook krachtens artikel 322, ยง 3 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, Buy Way is als kredietgever verplicht bepaalde informatie over zijn klanten door te geven aan het Centraal aanspreekpunt (CAP) dat wordt bijgehouden door de Nationale Bank van België (Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel).

Wat communiceert Buy Way met het CAP ?

De informatie die aan het CAP wordt meegedeeld zijn de gegevens over de identificatie van de klant (met name het rijksregister voor natuurlijke personen en het ondernemingsnummer voor rechtspersonen) en informatie over de volgende gebeurtenissen die zich bij Buy Way kunnen voordoen:

Wat is het doel van het CAP?

De bovengenoemde gegevens en informatie worden door het CAP geregistreerd om snel de informatie te kunnen verstrekken die nodig is voor de autoriteiten, personen en instanties die het recht hebben om deze informatie te vragen voor de uitvoering van hun taken van algemeen belang, waaronder met name:

Persoonsgegevens die in het CAP geregistreerd zijn kunnen dus onder meer voor de volgende doeleinden worden gebruikt in het kader van een belastingonderzoek, het zoeken naar strafbare feiten en de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en ernstige criminaliteit, met inachtneming van de wettelijke voorwaarden.

Wat zijn de rechten van klanten op hun gegevens?

De klanten hebben recht op vrije toegang tot de gegevens die op hun naam in het CAP zijn geregistreerd, dat bij de Nationale Bank van België op het hierboven vermelde adres moet worden uitgeoefend, door een duidelijk leesbare fotokopie van beide zijden van hun identiteitskaart bij te voegen. De Klanten kunnen ook gratis de verbetering of verwijdering van onjuiste gegevens over hen vragen door een schriftelijk verzoek aan Buy Way te sturen, samen met een leesbare fotokopie van beide zijden van zijn identiteitskaart, evenals elk document dat de geldigheid van zijn verzoek rechtvaardigt.

Wat is de bewaartermijn van gegevens?

De gegevens die aan het CAP meegedeeld zijn geweest worden tot 8 jaar na de sluiting bewaard:

Meer informatie nodig?

U vindt meer details op de website van de Nationale Bank van België:
https://www.nbb.be/nl/kredietcentrales/centraal-aanspreekpunt